Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

กิจกรรม Gen Z : We See สื่อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสพัฒนาท ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม แล ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม โด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรม Art For Kids ชั้นอนุบาล 2

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) “หรรษาศิลป์ ศิลปินสร้างสรรค์” นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้แสดงความคิดสร้าง ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมให้ความรู้และพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสารภี จัดกิจกรรมการอบรมพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยหลักการสำคัญของกิจกรรม D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวก ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด ประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการเข้าค่ายยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวกาชาดได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางส ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนช่อง ...
อ่านต่อ »