Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

💚 วันที่ 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก 🌈 🕊 สัญลักษณ์สากลของสันติภาพ ได้แก่ ภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอก ⚪...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหะ คือ เดือน ๘​ อาสาฬหบูชา คือ การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘​ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ จึงเกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือและยุวกาชาด พร้อมคณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของช ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกับฝ่ายภาษาจีน จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และเพื่อให้นั ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนว ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรม Gen Z : We See สื่อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสพัฒนาท ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม แล ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม โด ...
อ่านต่อ »