Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

โครงการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนแบบบูรณาการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สุนทร ยุทธชนะ หัวหน้ากลุ่มวิจัยประเมินผล และคณะผู ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ปี 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้เ ...
อ่านต่อ »