Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับรางวัลศูนย์สอบยอดเยี่ยม

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน เข้ารับโล่รางวัลศูนย์สอบยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลั ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับการประเมินหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับการประเมินหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

Big Cleaning แผนกปฐมวัย

แผนกปฐมวัย ทำการ Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน และบริเวณทั่วไปในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่นระเบียง ราวบันไ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้ทรงคุณธรรมยุวกาชาดโรงเรียน

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ นายธีรธัช กษมาโชคนภาพร ผู้ทรงคุณธรรมยุวกาชาด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในการมาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง “ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปด้วยกัน เพื่ออนาคตที่สดใสของเด็กและเยาวชนไทย26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก“รวมพลัง ต่อต้านยาเสพติดไปกับเรา”“ชุมชนดีไม่มีขาย อยาก ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมเคารพศพคุณแม่บุญเอื้อ สุภาแสน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเคารพศพคุณแม่บุญเอื้อ สุภาแสน มารดา อาจารย์พงษ์ธาดา สุภาแสน ผู้บริหารโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา และโรงเรียนเอื้อวิทยา ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยสถาน

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีเทศ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้งในการฉีดพ่นกำจัดยุงลายตามอาคารและบริเวณโดยรอบ ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อช่วงวันหยุด ที่ผ่านมา...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (สัญชาติจีน) โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการ ทั้งการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลหรือฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ แล ...
อ่านต่อ »