Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนและการแจ้งกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนและการแจ้งกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็ก

📣👩‍🏫 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 🔹️ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1 อัตรา🔹️ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 1 อัตรา🔹️ครูผู้สอนวิชาแนะแนว ประถมศึกษา 1 อัตรา▶️ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาตรงต ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งการงดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการงดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งเลื่อนเปิดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิมวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามก ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรับสมัครครูดนตรีจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับสมัครครูดนตรีจีน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา–มัธยมศึกษาสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 207...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนม ประจำปีการศึกษา 2564 จำหน่ายแบบข้อเสนอผู้ประกอบการ วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 50 บาท ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรง ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการธนาคารโรงเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่2/2563

ตามที่ได้มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ. 0211.5/372 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุ ...
อ่านต่อ »