สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระคณิตศาสตร์

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระภาษาไทย

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระวิทยาศาสตร์

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระศิลปะ

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระสังคมศึกษา

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

สาระภาษาอังกฤษ

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6

ภาษาจีน

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6