โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็นแผนการเรียน วิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน

สำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัย และความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายสำหรับคนดีให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ดำรงตน เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมในอนาคต

นอกจากนี้ยังต้องมีสมรรถนะที่ก้าวทันกับพลวัตรที่เกิดขึ้น โรงเรียนจึงเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ และสร้างสมรรถนะที่จำเป็นซึ่งเน้นด้านการสื่อสาร ซึ่งจากคำกล่าวที่ว่า “ผู้ใดมีความสามารถด้านภาษาที่มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป คือ ผู้ที่ได้เปรียบ” ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเติมเต็มด้านภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ(ภาษาสากล) และภาษาอื่น ๆ ตามกำลัง