– โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

– โรงเรียนต้นแบบปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

– ศูนย์คัดสรรทุนการศึกษาภาษาจีนเหย้าหัว

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากล YCT HSK HSKK

โรงเรียนต้นแบบสอนภาษาจีน

– โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

– โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา