แจ้งเลื่อนเปิดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิมวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามกำหนดเดิม

กิจกรรม Gen Z : We See สื่อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนรับสื่อได้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4029857480390604

การประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ทั้งยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4029625190413833

ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีทีมฟุตบอลจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 2.โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น และ 3.โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐมวัยโดยมีผลการแข่งขันดังนี้- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง A- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น A- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง B- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น B- รางวัลประตูยอดเยี่ยม เด็กชายวิชิตชัย ไชยชะยะ โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม เด็กชายธนิสร พลภาณุมาศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา และเด็กชายวงศกร ทองอินทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง- รางวัลดาวซัลโว เด็กชายกฤษณะ เมจกะกุล โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4015189038524115

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม และยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นางชนิสรา มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 22–23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4017474751628877

กิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้เนตรนารีได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วิชัยยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 22–23 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4015481721828180