สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเจนจิรา     อิทธิพลานุคุปต์

ครูอรวรรณ     สังวาลย์รัม

ครูศุภพร     วันโน

ครูวีระ     แสงแก้ว

ครูศณัชกฤตาภ์    กล้าศึก

ครูสหพล    อ่อนหลวง

Bilingual-(Grade1-6)

ป.4-ง.14101-ปกติ

ป.5-ง.15101-ปกติ

ป.6-ง.16101-ปกติ 

 

 

 

 

 

 

สาระคณิตศาสตร์

ครูเทียมจันทร์    โตวิชา

ครูเบญจวรรณ    จุมปา

ครูประภัสสรณ์    จอมแปง    

ครูภัทรานันท์    ผาสุข  

ครูวรกานต์    ชาติโยธิน

ครูวันเพ็ญ    เวชสุวรรณ

ครูสุภาพร    ชมพล

ครูขนิษฐา    วรรณฤทธิ์

ครูสักขี     ชัยพฤกษ์

ครูเขมณัฏฐ์    คำปวน

ครูธีรพร     ยิ่งรักชัย

ครูนุชธชิตรา    พงษ์จิระปัญญา   

อาจารย์กรกฤต

อาจารย์พงศธร

อาจารย์อารุณ

 

สาระภาษาไทย 

ครูพิไลพร    ศรประสิทธิ์

ครูสายฝน    ใจวงค์เป็ง

ครูณัฐพร    สืบกันทอง

ครูนริสรา    รังสีครูนิติกานต์

ครูบุษยพรรณ    กันทาเขียว

ครูภัสราพรรณ    โปธา

ครูภาณุพงศ์    ตังกินันท์

ครูวันเพ็ญ    ตันอุด

ครูศรัณยา    เทพสุวรรณ

ครูศิริวัลย์    พยัคเลิศ

ครูอัญชลีพร

อาจารย์บังอร

 

 

สาระวิทยาศาสตร์

ครูกุลรัศมิ์    ตุงคนาคร

ครูนันทพร    โตจา

ครูกุลรัศมิ์ + ครูนันทพร

ครูเกศสุดา    อ๋อดี

ครูเทิดพิทักษ์     พวงเงินมาก

ครูพิมพ์ชนก    เตจ๊ะ

ครูศศิภรณ์    ชัยวงศ์

ครูสุภาวรรณ    ใจนัน

ครูณัฐณิชา    กันทวัง

ครูดารุณี    กุลนา

อาจารย์อาทิตย์

อาจารย์ปราณี

อาจารย์นันท์นภัส

อาจารย์รุ่ง

เคมีเพิ่มเติม ม.61-2

 สาระศิลปะ

ป.1-ศ11101

ป.2-ศ12101

ป.3-ศ13101

ป.4-ศ14101

ป.5-ศ15101

ป.6-ศ16101

ม.1-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ21102

ม.1-ทัศนศิลป์-ศ21101

ม.2-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ22102

ม.2-ทัศนศิลป์-ศ22101

ม.3-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ23102

ม.3-ทัศนศิลป์-ศ23101

ม.4-ม.6

สาระสังคมศึกษา

ครูกรรณิการ์   คำตา

ครูอมรเทพ     ธรรมวรรณ

ครูเพชรดารินทร์    พรรณทะนะวิลาศ

ครูชมพูนุช  ใจแก้ว

ครูวรพล    ปินตาเปี้ย

ครูณัฐธิดา    ดนัยดุริยะ

ครูตรีทิพย์    กิตตะศาสตร์

ครูธนาภรณ์    เสาวภานนท์

ครูนุชจรินทร์    หอมกลิ่น

ครูปอร์รินทร์    วังขาว

ครูวชิรา    บุญยปรีดี

ครูวิกานดา

ครูสุรดา

ครู__

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ครูบรรพต    บุญจู

ครูรณชัย    กล้าพจญ

ครูพัชรินทร์    สังข์สำราญ

ครูวัชรินทร์    วิชัยยา

ครูพัชรินทร์+ครูรณชัย

ครูพิมพ์ฉัตร+ครูธวัชชัย

ป.4

ป.5

ป.6

 

 

 

 

 

สาระภาษาอังกฤษ

ครูสุนีย์  สามใจ

ครูเกศแก้ว    ดวงคำ

ครูบงกชกร    จอมเตปิน

ครูชนิดาภา    ศรีวิชัย

ครูสุภาพร   ศรีสุวรรณ

ครูทัศน์วรรณ    พรหมวิชัย

ครูรัฐพงษ์    ยาวิไชย

ครูยุพเรศ    เฮงทวีกุล

ครูศิลป์ชัย    แซ่เท้า

ครูอาภัสรา    สามใจ

ครูอุดมศักดิ์    แก้วแจ่มจันทร์

ครูอุไรพร    จำรัส

อาจารย์กัลยา

ครูสุจริต

NAVA มัธยมปลาย

 

ภาษาจีน

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6