สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเจนจิรา     อิทธิพลานุคุปต์

ครูอรวรรณ     สังวาลย์รัม

ครูศุภพร     วันโน

ครูวีระ     แสงแก้ว

ครูศณัชกฤตาภ์    กล้าศึก

ครูสหพล    อ่อนหลวง

Bilingual-(Grade1-6)

ป.4-ง.14101-ปกติ

ป.5-ง.15101-ปกติ

ป.6-ง.16101-ปกติ 

 

 

 

 

 

 

สาระคณิตศาสตร์

ครูเทียมจันทร์    โตวิชา

ครูเบญจวรรณ    จุมปา

ครูประภัสสรณ์    จอมแปง  

ครูภัทรานันท์    ผาสุข  

ครูวรกานต์    ชาติโยธิน

ครูวันเพ็ญ    เวชสุวรรณ

ครูสุภาพร    ชมพล

ครูขนิษฐา    วรรณฤทธิ์

ครูสักขี     ชัยพฤกษ์

ครูเขมณัฏฐ์    คำปวน

ครูธีรพร     ยิ่งรักชัย

อาจารย์กรกฤต

อาจารย์พงศธร

อาจารย์อารุณ

ครู ป1(4-7)

ครู ม.1

 

สาระภาษาไทย

ครูณัฐพร    สืบกันทอง

ครูนริสรา    รังสีครูนิติกานต์

ครูนิติกานต์

ครูบุษยพรรณ    กันทาเขียว

ครูพัชรีรัตน์

ครูภัสราพรรณ    โปธา

ครูภาณุพงศ์    ตังกินันท์

ครูวันเพ็ญ    ตันอุด

ครูศรัณยา    เทพสุวรรณ

ครูศิริวัลย์    พยัคเลิศ

ครูสายฝน    ใจวงค์เป็ง

ครูใหม่..ป.4-5

ครูอัญชลีพร

อาจารย์บังอร

 

 

สาระวิทยาศาสตร์

ครู ม.1

ครูกุลรัศมิ์    ตุงคนาคร

ครูเกศสุดา    อ๋อดี

ครูดารุณี    กุลนา

ครูดารุณี + ครูนันทพร

ครูเทิดพิทักษ์     พวงเงินมาก

ครูนันทพร    โตจา

ครูพิมพ์ชนก    เตจ๊ะ

ครูศศิธร

ครูศศิภรณ์    ชัยวงศ์

ครูศิริพร

ครูสุภาวรรณ    ใจนัน

ครูณัฐณิชา    กันทวัง

อาจารย์นันท์นภัส

อาจารย์ปราณี

อาจารย์รุ่ง

อาจารย์อาทิตย์

เคมีเพิ่มเติม ม.61-2

สาระศิลปะ

bilingual (p.1-p.6)

ป.1-ศ11101

ป.2-ศ12101

ป.3-ศ13101

ป.4-ศ14101

ป.5-ศ15101

ป.6-ศ16101

ม.1-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ21102

ม.1-ทัศนศิลป์-ศ21101

ม.2-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ22102

ม.2-ทัศนศิลป์-ศ22101

ม.3-ดนตรีนาฏศิลป์-ศ23102

ม.3-ทัศนศิลป์-ศ23101

ม.4-ศ 31101

ม.5-ศ 31101

ม.6-ศ 31101

สาระสังคมศึกษา

การเมือง-ส 33265-ม.6

ครูกรรณิการ์   คำตา

ครูชมพูนุช  ใจแก้ว

ครูตรีทิพย์    กิตตะศาสตร์

ครูธนาภรณ์    เสาวภานนท์

ครูนุชจรินทร์    หอมกลิ่น

ครูปอร์รินทร์    วังขาว

ครูเพชรดารินทร์    พรรณทะนะวิลาศ

ครูวชิรา    บุญยปรีดี

ครูวรพล    ปินตาเปี้ย

ครูวิกานดา

ครูสุรดา

ครูอมรเทพ     ธรรมวรรณ

ครูณัฐธิดา    ดนัยดุริยะ

ประวัติศาสตร์-ส 33102-ม.6

ศาสนาสากล-ม5-ส 32201

สังคม-ส 33101-ม.6

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

bilingual-p.1-p.6

ครูบรรพต    บุญจู

ครูพัชรินทร์    สังข์สำราญ

ครูพัชรินทร์+ครูรณชัย

ครูพิมพ์ฉัตร+ครูธวัชชัย

ครูรณชัย    กล้าพจญ

ครูวัชรินทร์

ป.4

ป.5

ป.6

 

 

 

 

 

สาระภาษาอังกฤษ

ครูสุนีย์  สามใจ

ครูเกศแก้ว    ดวงคำ

ครูชนิดาภา    ศรีวิชัย

ครูทัศน์วรรณ    พรหมวิชัย

ครูบงกชกร    จอมเตปิน

ครูยุพเรศ    เฮงทวีกุล

ครูรัฐพงษ์    ยาวิไชย

ครูศิลป์ชัย    แซ่เท้า

ครูสุภาพร   ศรีสุวรรณ

ครูอาภัสรา    สามใจ

ครูอุดมศักดิ์    แก้วแจ่มจันทร์

ครูอุไรพร    จำรัส

อาจารย์กัลยา

ครูสุจริต

อาจารย์พิเศษ

NAVA มัธยมปลาย

 

ภาษาจีน

ป.1                                ม.1

ป.2                                ม.2

ป.3                                ม.3

ป.4                                ม.4

ป.5                                ม.5

ป.6                                ม.6