ช่วงชั้นที่ 1

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 61  ป.1 – ป.3

 

ช่วงชั้นที่ 2

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 61  ป.4 – ป.6

 

ช่วงชั้นที่  3

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 61  ม.1 – ม.3

 

ช่วงชั้นที่ 4

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 61  ม.4 – ม.6