รับมอบเกียรติบัตรและทุนสนับสนุนการศึกษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณคณะสงฆ์อำเภอสารภี ในโอกาสมอบเกียรติบัตรขอบคุณในการสนับสนุน …Continue reading

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ ครอบครับคุณแม่เรณู เรืองรองรัตน์ …Continue reading

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 …Continue reading

สานสัมพันธ์น้องพี่ ช.ซ.ว.

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา …Continue reading

กิจกรรมวันไหว้ครู (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคนิคอาชีพหลานโจว

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณจาง เจิ้งหลิน รองประธานพรรคมหาวิทยาลัยเทคนิคอาชีพหลานโจว …Continue reading

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนรุ่นที่ 17 …Continue reading

วันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

เทศกาลบ๊ะจ่างนักเรียนปฐมวัย

ฝ่ายภาษาจีน แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้นักเรียนระดับปฐมวัย …Continue reading

กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading