รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2564” 🏆🥰👏

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2564 สนับสนุนโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์เกษม อาคารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

💚 วันที่ 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก 🌈 🕊 สัญลักษณ์สากลของสันติภาพ ได้แก่ ภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอก ⚪

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564” โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
1.นางสาวพิชชา ปัญญาคง ชั้น ม.6/1
2.นายพลากร แซ่เจอว ชั้น ม.5/4
3.นางสาวดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน ชั้น ม.6/3
4.นางสาวพัชรพร จำปาศรี ชั้น ม.4/5

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัตซีนไฟเซอร์

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัตซีนไฟเซอร์

ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 🏫💙❤✌

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆ และเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

การประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ

การประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ 🤝🏫👩‍🏫🥰คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการติดตาม ประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาการทำงานของคณะครูและบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและผู้ปกครอง

ทำความสะอาดภายในโรงเรียน

มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาโรงเรียน 🏫💙❤🧹🥰โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเรียน หอพักนักเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย