-  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา