วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเอกชน หรือให้ทุนอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

2. เพื่อจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

3. เพื่อให้ทุนอุดหนุนแก่เด็ก และเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษา และวัฒนธรรมต่างประเทศอันเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมไทย-จีน และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธาณประโยชน์

7. ไม่หาผลประโยชน์เพื่อบุคคลใดหรือเพื่อมาแบ่งปันเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการดำเนินงาน หรือการจัดการด้านทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ให้นำไปใช้เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯเท่านั้น

8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด