–  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “อาชีพที่ใช่ คณะที่ชอบ”

–  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและเทคนิควิชาคณิตศาสตร์

–  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

–  แนะแนวจาก Shanghai Jiao Tong University