ประกาศ!!!ห้องประเมินพัฒนาการ และประเมินคัดเลือก พร้อมสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ-ชั้นเตรียมอนุบาล คลิก

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ-อนุบาล-1 คลิก

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ-อนุบาล-2 คลิก

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ-อนุบาล-3 คลิก

ประกาศห้องประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-ประถมศึกษาปีที่-1 คลิก

ประกาศห้องประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-มัธยมศึกษาปีที่-1 คลิก

ประกาศห้องประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์-มัธยมศึกษาปีที่-4 คลิก