ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น เตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 ชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่1 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม(ห้องการเงิน) และรายงานตัวนักเรียน(งานทะเบียน) ภายในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อชั้นเตรีมอนุบาล-ปี65

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อชั้นอนุบาล1-ปี65

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อชั้นอนุบาล2-ปี65

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อชั้นอนุบาล3-ปี65

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียนต่อชั้นป.1ปี65