ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปลอดภัย COVID Free Setting ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ต่อไป เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง