การประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ 🤝🏫👩‍🏫🥰คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการติดตาม ประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาการทำงานของคณะครูและบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและผู้ปกครอง