มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาโรงเรียน 🏫💙❤🧹🥰โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเรียน หอพักนักเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย