อาสาฬหะ คือ เดือน ๘​ อาสาฬหบูชา คือ การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘​ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ จึงเกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ​ หลักคำสอนสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในปฐมเทศนา ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และอริยสัจ ๔ ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวัน