วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกับฝ่ายภาษาจีน จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่าประวัติเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน และการแจกบ๊ะจ่าง เป็นต้น เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของประเทศจีน ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ซีว์หยวน ขุนนางตงฉินผู้รักชาติแห่งรัฐฉู่ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวจีน ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวไทยเชื้อสายจีน ต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก