กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม โดยมี นางสาวพัชรีรัตน์ ศรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 15–16 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3998599150183104