โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ นางพีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง