วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือ ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารยังชีพซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่อยู่ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3981252125251140