ตามที่ได้มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ. 0211.5/372 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ตระหนักและเข้าใจสถานการณ์ของผู้ปกครอง เมื่อช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนจึงได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารงบประมาณ เพื่อพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระและความเดือนร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งรายละเอียดการคืนค่าธรรมเนียมจะส่งเป็นเอกสารจดหมายแจ้งผู้ปกครองต่อไป😷🙏 โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด