งานอนามัยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี จัดกิจกรรมตรวจประเมินสภาวะทันตสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสารภี ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2563