โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแจ้งหยุดเรียนระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) โดยจะเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
📌โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด