📣📣 ประชาสัมพันธ์แจ้งจุดรับส่งกรณีฝนตก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ☔🏫
🌧 เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝน สภาพอากาศมีความชื่นสูง ทำให้นักเรียนเด็กเล็กเจ็บป่วย ไม่สบายได้ง่าย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 กรณีมารับส่งนักเรียนในวันที่เกิดฝนตก ขอให้รับส่งนักเรียนบริเวณจุดใต้ถุนตึกอำนวยการ (โรงอาหารเดิม) ทั้งนี้เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 😷⚠️
✅✅ ที่สำคัญ‼ อย่าลืมพกหมวกหรือร่ม ให้นักเรียนนำมาโรงเรียนด้วยนะครับ 🧢🌂