วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับผู้ปกครองก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา ต่อไป