logo school vector 1

ด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้กำหนดให้มีการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องธุรการ ฝั่งปฐมวัย และ โถงหน้าห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดข้อปฏิบัติในการติดต่อซื้อชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของโรงเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มาติดต่อสั่งซื้อในการปฏิบัติตน ดังนี้

​​1. วัดขนาดรูปร่างของนักเรียน แล้วนำมาเทียบกับตารางวัดไซส์ และเลือกประมาณขนาด ที่ต้องการ (ในวันจำหน่าย ไม่จัดให้มีการลองชุด)
สามารถดูตารางไซส์เครื่องแบบอนุบาลได้ที่ http://www.chongfah.ac.th/?p=86749
สามารถดูตารางไซส์เครื่องแบบประถม-มัธยมได้ที่ http://www.chongfah.ac.th/?p=86787

​​2. เตรียมปากกาส่วนตัวมาจากที่บ้าน และสวมหน้ากากอนามัย

​​3. วัดไข้ กดเจลล้างมือ ณ จุดคัดกรอง

​​4. การสั่งซื้อ
– รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่และกรอกเอกสารใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
– หรือปริ้นและกรอกเอกสารมาจากที่บ้านแล้ว ให้นำเอกสารมาชำระเงิน
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาลได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63

​​5. นำใบเสร็จมารับชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายตามที่สั่ง ณ ห้องขาย ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

​ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้อาคารดังกล่าวในการจำหน่ายชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคุมและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด