โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงจัดทำจุดคัดกรอง โดยกำหนดให้มีจุดทางขึ้นเพื่อคัดกรอง โดยการวัดไข้ และกดเจลแอลกอฮออล์ล้างมือก่อนขึ้นอาคาร