ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และรางวัลครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลดังนี้
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
1.ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วิชัยยา
2.นายวีระ แสงแก้ว
3.ว่าที่เรือตรีจตุรงค์ เปรมเสถียร
4.นายธวัชชัย กันทา
5.นางศิริวัลย์ พยัคเลิศ
6.นางสาวณัฐพร สืบกันทอง
7.นางสาวนฤพร มีนา
8.นางสาวศณัชกฤตา ธรธีรวาณิช
9.นางสาวศิวพร จอมนงค์
10.นายบรรพต บุญจู
11.นางสาวธนาภรณ์ เสาวภานนท์
12.นางสาวณิชากร เสมอกัน
13.นางสาวศิวพร วิโรจน์รัตโนดม
14.นางสาววชิรา บุญยปรีดี
15.นางสาวธีรพร ยิ่งรักชัย
16.นางสาวเขมณัฎฐ์ คำปวน
17.นางสาวอาภัสรา สามใจ
18.นางชไมพร รัตนธรรม
19.นางสาวดารุณี กุลนา
20.นางสาวชมพูนุช ใจแก้ว
21.นางสาววรวัณย์ แสนเสมอใจ
22.นางศิลป์ชัย แซ่เท้า
23.นายภาณุพงศ์ ตังกินันท์
24.นายสหพล อ่อนหลวง
25.นางนวพร ขันคำนันต๊ะ
26.นางสาววิลาศินีย์ ภูธรใจ
27.นางมนทิพา เคล้าเคลือ
28.นางสาวสุลักษณา อินต๊ะฟู

รางวัลครูดีศรีสถาบัน ประจำปี พ.ศ.2563
1. นางสาวขนิษฐา อัชฌาสุทธิคุณ
2.นางสาวบุษบา จางอรุณ
3.นางเทพี หมื่นทัศน์
4.นายกฤษณะ ศรีคำมูล
5.นางสาวชุลีรัตน์ ชาญฤทธิวงศ์
6.นางอุไรพร จำรัส
7.นายวิวรรธน์ นกดำ
8.นางสาวตรีทิพ กิตตะศาสตร์
9.นางสาวสุภาวรรณ ในนัน
10.นางสาวขนิษฐา วรรณฤทธิ์
11.นางสาวจันจิรา ทวีอภิรดีเพชร
12.นางสาวอรวรรณ สังวาลรัมรัมย์
13.นางวิจิตรา ชัยลังการ์
14.นางสาวทิพย์วรรณ นิลสุวรรณ
15.นางสาวสายชล ไพอุปรี
16.นางสุวิสา ยาวิไชย
17.นางสุกัญญา สุขสัมพันธ์
18.นางสาวศิรินภา จันทรทา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2877995785576785&__tn__=-UC-R