คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับประถม-มัธยม พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงจากนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ กิจกรรมจากคณะครูแต่ละช่วงชั้น การออกร้านของนักเรียน กิจกรรมจากคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

 

พิธีเปิด

 

การแสดงชั้น ป.1

 

การแสดงชั้น ป.2

 

การแสดงชั้น ป.3

 

การแสดงชั้น ป.4

 

การแสดงชั้น ป.5

 

การแสดงชั้น ป.6

 

การแสดงชั้น ม.1

 

การแสดงชั้น ม.2

 

การแสดงชั้น ม.3

 

การแสดงชั้น ม.4

 

การแสดงชั้น ม.5

 

การแสดงชั้น ม.6