สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019 โดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ลานหน้าอาคารชิงหัว เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงละครเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู การเต้นประกอบเพลงวันคริสต์มาส การประกวดหนูน้อยขวัญใจคริสต์มาส การตอบคำถามและเล่นเกมภาษาอังกฤษ การจำหน่ายขนมและสินค้า โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร