โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณสวี สวี่ ตง และคุณสมศรี ศรีมนัส ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย ให้แก่ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563