ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้
การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
1.เด็กชายปุญญพัฒน์ สุทธิกุล ป.3/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2.นายจีโอว โซว ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันสะกดคำ (Spelling Bee) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดร้องเพลงสากล กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงสุภัทธรา เฉลิมยุทธ ม.2/3 รางวัลชนะเลิศ
2.เด็กหญิงวาริศา รีวีระกุล ม.3/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3.เด็กหญิงสการ์เล็ท ดันน์ ม.2/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงเพชรวัฒนกุล ม.3/1 รางวัลชมเชย
5.เด็กหญิงณฐพร แสงคำ ม.1/3 รางวัลชมเชย
6.เด็กหญิงอภิชญา วงศ์ชัย ม.1/3 รางวัลชมเชย
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวกฤติยา ศรีถาวร ม.4/1 รางวัลชนะเลิศ
2.นางสาวเบญญา เรืองรัตนภัณฑ์ ม.4/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3.นายจุลจักร แสงนัทที ม.6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4.นายบุณยกร วงศ์ปิง ม.6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
5.นางสาวณิชนันทน์ ไชยอินทร์ ม.4/4 รางวัลชมเชย
การประกวดจัดบอร์ดและบรรยากาศในห้องเรียนเนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 1/7
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1/6
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 1/5
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 2/7
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2/5
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2/6
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 3/5
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3/6
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 4/6
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4/4
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 5/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 5/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5/1
• ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
-รางวัลชนะเลิศ ประถมศึกษาปีที่ 6/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6/5
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6/1

• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
• ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
-รางวัลชนะเลิศ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2789087404467624&__tn__=-UC-R