คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก สร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โรงเรียนอนุบาลสุมาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด ณ สนามกีฬา ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

Part 01 บรรยากาศพิธีเปิด

 

Part 02 บรรยากาศการแข่งขัน