โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง “ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ รวมทั้งฝึกความกล้าแสดงออก ซึ่งมีผลตัดสินการประกวด ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 1)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงภัคฐวลัญชน์ อินต๊ะเหล็ก ป.1/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกันตพร กุลสันติวงศ์ ป.1/7
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงสุณัฏฐานิษศ์ โยธาคำมี ป.1/5
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุกฤตา แซ่หล่อ ป.1/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกัญธ์ศิริ วีระพัฒนโชติ ป.2/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปรียาพร ตะเพียนทอง ป.2/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงทิพย์นารี รัตนพจน์ ป.2/7
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงจิรปรียา มาแก้ว ป.2/3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณัฏฐพัชร์สร พัฒนะเจริญ ป.3/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกัญญ์วรา คำฟอง ป.3/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงญาณิรัตน์ วีระสุวรรณ ป.3/3
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงธารา สุนนานนท์ ป.3/5
รางวัลขวัญใจผู้บริหาร เด็กหญิงภัคฐวลัญชน์ อินต๊ะเหล็ก ป.1/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ช่วงชั้นที่ 2)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงณัชชา ดารดาษ ป.4/2
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงนภัส หาญใจ ป.4/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอักษร จีนเนียม ป.4/1
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงบัณฑิตา ทิวาวรรณ์ ป.4/5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปราญชลี โพธิ์วงศ์ ป.5/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงชญานิศา หมื่นราช ป.5/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกรฉัตร ฟักเจริญ ป.5/2
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงชนกนันท์ เกิดสุข ป.5/4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงลักษิกา รังสี ป.6/3
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงจันทร์วลัย ภักดิ์บุญปั๋น ป.6/1
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอัจฉรารัศ เทพรักษา ป.6/4
-รางวัลชมเชย เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิจรักษา ป.6/2
รางวัลขวัญใจผู้บริหาร เด็กหญิงปราญชลี โพธิ์วงศ์ ป.5/3

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2695697490473283&__tn__=-UC-R