ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง
ชนะเลิศการประกวดนำเสนอสินค้าหรือบริการภาษาจีน (การแนะนำผลิตภัณฑ์ในอำเภอสารภี)
ในงาน “10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562