โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนสัญจร โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลาง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน ทั้งครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนและครูชาวจีน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น โดยมี คุณสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง