ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563

เริ่มขายใบสมัคร  วันที่  1 – 29  พฤศจิกายน  2562  (เว้นวันหยุดราชการ)

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการ ได้ที่นี่ กำหนดการรับนักเรียน 2563

สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ  ได้ที่  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  โทร. (053) 105075-76

Untitled-1