ปฏิทินวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

วัน/เดือน/ปี รายการ
8–12กรกฎาคม2562 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
31กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2562 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1/2562ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

และการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

2–6กันยายน2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16–20 กันยายน2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
7 – 9ตุลาคม2562 การสอบกลางปีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

28 ตุลาคม2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
18 – 22 พฤศจิกายน2562 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 – 3และ 6 – 7มกราคม2563 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
13 – 16มกราคม2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 – 15 มกราคม2563 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2/2562ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

และการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

24 – 28 กุมภาพันธ์2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
4 – 6มีนาคม2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

การสอบปลายปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9 – 11มีนาคม2563 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

การสอบปลายปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-5

12มีนาคม2563 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

 

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม