55.jpg

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจำปีการศึกษา  2562

ประกาศผลคัดเลือกและสัมภาษณ์-ม.4-ปี-62 ดาวน์โหลด