แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก สร้างสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนการฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

พิธีเปิด

 

การแข่งขัน