คณะสิงโต มังกร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมทำการแสดงในขบวนพาเหรดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกิจกรรม “งานพาเหรดวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงแสดงออกถึงความรักและสามัคคีของคนทุกชนชาติรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ณ ลานเอนกประสงค์อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561