โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561