โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมความคิดและจินตนาการในการเรียนรู้ ณ วัดอุโมงค์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561