55.jpg

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (ภายใน) ประจำปีการศึกษา  2562

รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  (ภายใน) ดาวน์โหลด