โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า พร้อมคณะนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียน พร้อมร่วมชมสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561